ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών του συνόλου της Π.Ε. Αχαΐας

Undefined
Body: 

   Στις 27/01/2017αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης, 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας,των Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη, απεικονίζονται και αποτυπώνονται με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης του δασικού χάρτη και της υποβολής αντιρρήσεων.

Καλείται καθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας (60) ημερών, αρχόμενης από 10.02.2017 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 02-05-2017 ημέρα Τρίτη. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.

Βοήθημα Χρήσης της Εφαρμογής Υποβολής Αντιρρήσεων μέσω Διαδικτύου

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αιγίου  Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο, Τ.Κ. 251 00, Τηλ. Επικοινωνίας: 2691023781 & 2691024464, Τηλεομοιοτυπία: 2691027648 E-mail: dasaigio@apd-depin.gov.gr)