Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(27/01/2017)