Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(17/02/2017)