Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(21/03/2017)