Τροποποίηση της αριθ. 87/10406/30.01.2017 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 10.2.1. "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία"

Undefined
Body: 

   Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση της υπ'αριθ. 87/10406/ 30.01.2017 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»