ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ. Αιγιαλείας ,των νομικών του προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. και της Δημ. Κοινωφελούς Eπιχείρησης.