ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: <<Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για γαλάζιες Σημαίες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017 >> (οικονομικές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 06/04/2017)