Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(02/05/2017)