Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(30/03/2017)