ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».