ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ>>