ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»