Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(19/05/2017)