162 Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(10/05/2017)