Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας(10/05/2017)