Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(06/06/2017)