ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Body: 

   Ο  Γενικός Γραμματέας  Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων αποφασίζει με την υπ άριθμ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ) πράξη του την ένταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Undefined