Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(23/06/2017)