Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Τακτική Συνεδρίαση.(30/06/2017)