ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016

Undefined
Body: 

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016.  Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται  στις κατά τόπους Δ.Ε. Αιγιαλείας προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης και του μισθώματος.

Εκκρεμεί η αποστολή των εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας, τα οποία επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης. Με την αποστολή των εντύπων κατανομής στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας Δ. Αιγιαλείας θα κληθούν οι κτηνοτρόφοι να τα υπογράψουν και στη συνέχεια να καταβάλλουν το οφειλόμενο μίσθωμα. Μόλις ο Δήμος Αιγιαλείας έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα στοιχεία θα ειδοποιήσει τους κτηνοτρόφους με κάθε πρόσφορο μέσο, για το χρόνο και τον τόπο που θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση τους.

Συννημένο: