Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(19/07/2017)