Αποφάσεις τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(10/07/2017)