Απόφαση 303 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(10/07/2017)