Απόφαση 356 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 21_07_2017