Απόφαση 345 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/07/2017)