ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: <<ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ>>