ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: <<ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ-ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ>>