Αποφάσεις τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(21/07/2017)