ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τροποποίηση και αντικατάσταση 1ης Πρόσλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2.'' Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ''.

Body: 

   Δημοσιεύτηκε η Τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2. ''Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωρικών προϊόντων''. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καλεί τους δικαιούχους του υπόμετρου 4.2. ''Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων'' του 2014-2020 που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2. ''Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό  προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαική Ένωση (ΣΠΕΕ) (μη γεωργικό προ'ι'όν)''. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.2. υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr/mis. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατά το διάστημα απο 27/07/2017 έως και 26/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης απο 03/08/2017.

Undefined