ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:<<Παροχή υπηρεσίας σύμβουλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.>>