ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τροποποίηση της με αριθ.2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄), για το 'Σύμβουλο' στο πλαίσιο του Μέτρου 11 'Βιολογικές καλλιέργειες' του ΠΑΑ 2014-2020

Body: 

  Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. 2066/82545/28.07.2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2706 Β΄) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 7ΞΠ54653ΠΓ-Κ86). Στην εν λόγω Απόφαση αντικαθίσταται η παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ΄αριθ. 2848/145689/28.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4310), σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στο Μ11 της σύναψης νόμιμης σύμβασης με Σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ  Τεχνολόγων Γεωπονίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, η υποχρέωση των δικαιούχων του Μέτρου11 για τη σύναψη νόμιμης σύμβασης με σύμβουλο, καθώς και για την ανάρτηση στο ΠΣ τόσο της σύμβασης όσο και του πτυχίου στην περίπτωση που ο δικαιούχος ανήκει στους ανωτέρω κλάδους, παρατείνεται μέχρι 31/08/2017 . Οι σχετικές καταχωρήσεις θα γίνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Μέτρου 11, στην ιστοσελίδα https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/#/login με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν ήδη οι δικαιούχοι και οι οδηγίες  καταχώρισης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration.

Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει εγκύκλιος σχετικά με την με την τροποποίηση πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων) στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Undefined