ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Τροποποίηση ΥΑ ΦΕΚ (Β' 2310) σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Greek
Body: 

   Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: ‘’Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β’ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων‘’ (ΦΕΚ Β΄2724) η οποία έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ με ΑΔΑ 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.