Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(17/08/2017)