ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος για υποβολή πρότασης στο ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 4,Υπόμετρο 4.3 Δράση 4.3.4.

Body: 

    Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση και γεωγραφική περιοχή παρέμβασης, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι από 1/09/2017 και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι έως 30/11/2017 . Ημερομηνία υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Undefined