ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :<<ΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ>>