ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών προέλευσης άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων

Undefined
Body: 

   Σύμφωνα με την Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 (ΦΕΚ 953/Β/2016), δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν πολλαπλασιαστικό υλικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν  με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας.

Ενημερωτική αφίσα

 

 

Συννημένο: