Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(06/09/2017)