Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(18/09/2017)