Απόφαση 81 Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας(05/09/2017)