Απόφαση 101 Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(11/09/2017)