Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(03/10/2017)