Αποφάσεις τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(04/10/2017)