Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(20/10/2017)