ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "Προμήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, των νοµικών του προσώπων και των Σχολ. Επιτρ. Α’θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης για το 2018 & 2019"