Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(23/10/2017)