Απόφαση 532 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08/11/2017)