Αποφάσεις τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08-11-2017)