Αποφάσεις τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08/11/2017)