Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 14_11_2017