Απoφάσεις Έκτακτης Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 23_11_2017